POKUS O PÁR SNAD MILÝCH SLOV
Poslal admin v December 18 2017 18:28:00

Krouna - "Pokus o pár snad milých slov" pro evangelické a katolické křesťany a pro všechny obyvatele Krouny, Pusté Kamenice a okolí.

 

Řekne-li se Vánoce, co nás napadne? To psát nemusím. Je to jako hromada krásných maličkostí, které po jednotlivostech přebíráme. Mně by se chtělo odkrýt, co je za tím.

 

Je to jako pohled člověka, který má v ruce špalík dřeva a ještě než do něho zaboří nůž nebo dláto, vidí v něm konkrétní figurku, třeba postavičku z Betléma.

 

Nemůžeme zde začít od nikoho jiného než od Ježíše Krista.

 

Mnozí znáte slova Písma svatého. Přesto si ho přečtěme, jako bychom ho četli poprvé. Můžeme si podtrhnout co, kdo, kdy, kde, ale vždy se musíme také ptát, co nebo lépe kdo je za tím. Poodkrýt motivy a pohnutky, které zde vládnou. Slyšet Písmo jako Boží výzvu adresně pro sebe.

 

Pro generace před námi, ale i pro nás, se z té zvěsti vyklube, proč Vánoce slavíme štědrostí, obdarováním, dobrotou srdce, lidskosti, sdílením, vědomím Boha. Takhle s námi jedná Bůh v Ježíši Kristu. V Ježíši Kristu se Bůh pro nás stává "čitelným". 

 

Proto se zaposlouchejme do Lukášova evangelia, kap.2,1 až 20.

 

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

 

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.  Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

 

Za tu dobu od Jeho narození máme mnoho pokusů uchopit tuto zvěst v naší lidské realitě a přitom se v ní setkat s Bohem.

 

Kdysi mně vadilo, že na našich Betlémech najdeš postavy, krajinu, oblečení, věci a tak podobně, které máme kolem sebe. Viděl jsem černošský Betlém s typickými černochy. Viděl jsem eskymácký Betlém, kde byl narozený Ježíš ustrojen jako malý eskymáček. Trochu mě to pobouřilo. Když Betlém, tak ať je tam palestinský Betlém. A  na jednou mi to došlo. I já můžu přijmout, že ta skutečnost se nejen stala, ale že se děje pro tebe i pro mne, člověka, který žije v Krouně nebo Pusté Kamenici nebo kdekoliv jinde. Tak jako pro Afričana, Eskymáka, Indiana. Bůh chce žít a narodit se pro nás, v naší době. Zvěst nejde nad hlavy, chce se dotknout srdce, našich vztahů a zrodit vztah.

 

Schopnostmi, kterými člověk pobírá skutečnost, se snažil pobrat i tuto zvěst. Proto obrazy, plastické scenérie, gramatické ztvárnění. Hrály se i biblické hry. Hry byly spojeny s hudbou a zpěvy. Když se od těchto her oddělily, vytvořily se nám zde zpěvy a hudba typicky vánoční. A hle, máme tady koledy. I v tom chci vidět přijetí událostí Betléma do naší lidské skutečnosti.

 

S novodobým pobíráním Vánoc je spojeno i Betlémské světlo. Někdy v dalších letech, dá-li Pán, si jeho historii připomene. U nás v katolickém kostele a na katolické faře v Krouně si ho budete moci rozsvítit  24.12. od 7.30 do 14.00 hodin. V Pusté Kamenici ve stejný den kolem 16. hodin v době konání bohoslužby.

 

Vánoční dny vedou i k procházce a ke klidu, proto bude kostel sv. Michaela v Krouně po oba svátky otevřen k tichému setrvání, přemítání u betléma, ke čtení a promodlení evangelní zvěsti, ke zpěvu koled. Zpívat můžeme spolu vždy v každou celou hodinu. Příležitost k návštěvě katolického kostela máte všichni také kdykoliv po domluvě na čísle 603480598.

 

Kostel je otevřený, aby evangelní zvěst, že "Bůh je s námi" (jak je u proroka dešifrováno jeho jméno - bude nazván Emanuel) mohla pronikat do našich srdcí a vzájemných vztahů.

 

Ať si Vánoce zachovají svou lidskost. Bůh se stal člověkem. Emanuel to je Bůh s námi. A tebe a mne to může otevřít Bohu.

 

P. Vladimír Janouch

 

S přáním pokojných Vánoc se připojuje administrátor evangelického sboru v Krouně.

 

Lukáš Klíma

 

Pokus o pár snad milých slov (138 kB)

 

Kušta Michal