Navigace
· DOMŮ
· AKTUALITY
· LITURGICKÝ KALENDÁŘ
· FARNÍ ČASOPIS
KOSTELY FARNOSTÍ
· KOSTEL V KROUNĚ
· KOSTEL V OTRADOVĚ
· KOSTEL V P. KAMENICI

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
· DEN BOJE PROTI
· TRESTNÁ ČINNOST
· BOH. VE VIKARIÁTU

· NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

· OHLÁŠKY

· POŘAD BOHOSLUŽEB

PRAVIDELNÝ P. BOH.
· FARNOST KROUNA
· FARNOST P. KAMENICE

· VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

· HLEDÁNÍ
Přístupy na stránky
OHLÁŠKY ŘKF KROUNA/OT A ŘKF PUSTÁ KAMENICE - 20.06. - 27.06.2021
 • V Krouně a v Pusté Kamenici se slaví svátost smíření před bohoslužbou tak, aby se začínalo slavit v čas.

 • Individuální duchovní péče trvá.

 • Domlouvejme se. Informace a setkání je na čísle +420 603 480 598.

 • Internetové stránky farnost.krouna.cz.

 • Jsou rozesílána tzv. "setkání" na vaše adresy, můžete je doplnit.

 • Internet umožní i farní setkání. S těmi, kdo ho nemají, se rozdělme. Moc prosím.

 • E-mailová adresa rkf.krouna@centrum.cz.

 • Přede mší svatou je Adorace.

 • Počet na mši svatou je takový, aby každý (na místě) slavící nebo členové jedné domácnosti, měli kolem sebe všemi směry 2 m.

 • Píšeme se do seznamu v kostele nebo telefonicky na SO a NE.

 • V Krouně dole 50 a na kůru 5.

 • Dodržujme značky křídou na lavicích nebo židle v prostoru kolem sebe 2 m.

 • Pustá Kamenice dole 24, kůr 4.

 • Prosím a děkuji za modlitbu, žijeme v ní farní společenství. Domlouvají se obětní úmysly od července do prosince 2021 v Krouně. Vyjímečně při omezení i telefonicky. Není úmysl.

 • Mše svatá v Otradově 4.7.2021.

 • Při všech možných setkáních užíváme správně respirátory a zbytečně se neshlukujme. Dodržujeme pravidla během koronaviru. To se dá pro sebe a bližního dobrého udělat.

 • Buďme opatrní při podávání Svatého přijímání. Přijměme vše v síle křesťanské lásky trpělivě v naději pomoci těm, kdo jsou v ohrožení. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

 • K setkání je příležitost přes telefon, internet, domlouvejme se na osobním provázení. K svátosti Pokání a Svatému přijímání kdykoliv.

 • Upozorňuji na výzvu z biskupství ohledně sbírek v době pandemie pro farnosti i další záležitosti. Dík za vaši pomoc. Společná sbírka na Charitu je dnes 20.6.2021.

 • Bohoslužby bez omezení počtu účastníků, za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest (dle aktuální normy); dezinfekce rukou před vstupem; rozestupy 2 m s výjimkou členů dom., venku účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastníků a mají rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 m. Není zákaz zpěvu.

 • JINÉ ORGANIZOVANÉ AKCE A SETKÁNÍ lze konat za přítomnosti nejvýše 10 osob nebo za přítomnosti nejvýše; 75 osob uvnitř nebo 150 osob venku při dodržení podmínek testování, očkování apod. To se nevztahuje na účastníky svatby a pohřbu.

 • PŘEHLEDNÝ SOUHRN AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ k bohoslužbám, křtinám, poutím, návštěvám svatostánků, zpovědím a individuální duchovní službě je uveden na covid portálu. Svatby a pohřby se konají podle pravidel "bohoslužby a náboženská shromáždění".

 • ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ V DIECÉZI. V průběhu Mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje; nepoužívají se kropenky; při Svátosti smíření kněz vždy dává přednost otevřenějším prostorům před uzavřenou zpovědnicí.

 • NADÁLE PLATNÁ SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA

 • S účinností od 3. října 2020, do odvolání, uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění; jsou v povinné karanténě; izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých); nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

 • Z Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemii díky Bohu se situace, která zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty.  Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

 • Zdá se, že svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž "ecclesia" - shromáždění.  Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto Vás povzbuzujeme, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Je načase, abychom si opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve.

Ohlášky si můžete stáhnout ve formátu pdf (147 kB)

 

 

 

Farář P. Vladimír Janouch
KontaktyOdkazy: